مهر ایران: سعید اطلس: چه بهایی دارد آزادی که اینچنین جنگل ما...

مهر ایران: سعید اطلس: چه بهایی دارد آزادی که اینچنین جنگل ما...: "در سینه یاد یاران، از دیده خون فشانید چون آذرخش اما، در قلب شب روانید در موج خون شناور، با جان پُر شراره در بند و پر شکسته، شهباز آسمانی..."