شیر تو شیر در تلوزیون اندیشه


فرامرز فروزنده مدیر اخراجی تلویزیون اندیشه چند روزی است که ضمن مصاحبه با رسانه های مختلف (و آخرین آن با میبدی در پارس) یک سیرک تبلیغی براه انداخته که تماشای آنرا به همه هموطنان توصیه میکنم. بغض و گریه فروزنده هنگام دفاع از خانواده پهلوی حیرت آور است زیرا این میزان از سیاه بازی و تلاش برای رنگ کردن مردم فقط از جماعت آخوند برمیآید.
دو هفته پیش، نادر درمانی صاحب تلویزیون اندیشه، فرامرز فروزنده را از مدیریت این رسانه برکنار کرد و بجای وی، کورش عرفانی و بیژن افتخاری را در رآس کار گذاشت. درمانی که گویا سالهاست با فروزنده دوست و رفیق گرمابه است، به وی پیشنهاد نمود که میتواند کماکان بعنوان برنامه ساز در تلویزیون برنامه اجراء کند و حقوق نیز دریافت کند. اما فروزنده که به گفته همکاران وی در تلویزیون اندیشه خودش را لری کینگ ایرانی میداند، تحمل این سرشکستگی یعنی کار کردن زیر دست عرفانی را نداشته و این پیشهناد را رد کرده است. 
اما آنچه مایه خنده و مزاح شده است، مصاحبه های فروزنده با رسانه های مختلف برای دفاع از خود و حمله به عرفانی و افتخاری است. وی در مصاحبه خود، عرفانی را شخصی شارلاتان که تاکنون سه بار اسم عوض کرده معرفی نمود و گفت که وی یک چپ افراطی است که خواهان مبارزه چریکی در ایران است. این نکته نیز قابل ذکر است که تا پیش از این، فروزنده نیز خود را دارای اندیشه های چپ گرایانه می دانست.
صرف نظر از دیدگاههای به غایت ضد یهودی کوروش عرفانی و گذشته نامعلومش و این حقیقت که بیژن افتخاری اساسا دکترا ندارد، اما از نظر فروزنده، گناه بابخشودنی عرفانی دشمنی وی با خاندان سلطنتی است زیرا عرفانی در حضور فروزنده به رضا شاه و فرح پهلوی توهین کرده است از اینرو، فروزنده که ضمن بازگوئی این حادثه دهشتناک یعنی توهین عرفانی به شهبانو فرح بغض کرده بود، تاکید نمود که که تا زمانی که عرفانی جلوی دوربین از شهبانو عذر خواهی نکند، وی به این تلویزیون باز نخواهد گشت.
اولین سوالی که به ذهن هر آدم معمولی میرسد این است که اگر عرفانی همان شیادی است که فروزنده معرفی میکند و گفتار و رفتارش این میزان برای هموطنان خطرناک است، پس چرا فروزنده زمانی که مدیر اندیشه بود با سخاوتمندی کامل ساعات خوب تلویزیون اندیشه را در اختیار وی میگذاشت؟ چگونه است که رابطه رسانه ای این موجود خطرناک یعنی عرفانی با مردم ایران تا چند هفته پیش خوب بود اما بمحض اخراج فروزنده، این امر مذموم و غیرقابل بخشش گردیده است.
اما به این لری کینگ وطنی باید گفت که در دنیای شارلاتانیسم، هرکه باد بکار توفان درو میکند. ایشان سه سال پیش که تریتا پارسی مورد انتقاد سراسری ایرانیان بود و اسناد همکاری اش با رژیم برملا شده بود، تنها برنامه ساز موجود در لس آنجلس بود که روزهای متوالی با تریتا پارسی همکاری کرد تا با فراهم آوردن حضور وی در تلویزیون اندیشه، بساطی فراهم کند که سازمان نایاک بتواند از لابی گری اش به نفع رژیم دفاع کند و آبروی رفته را به جوی بازگرداند. این ننگ ابدی برای فروزنده همواره باقی خواه ماند و با بغض و گریه برای خانواده پهلوی نیز پاک نخواهد شد.
فروزنده بهمراه محمد سهیمی که دستیار تریتا پارسی است، چند سال تمام بخش مهمی از برنامه های خود را به این جماعت اختصاص داده بود. البته از آنجا که هیچ سبزه ای بدون گل نمی شود، مصاحبه های مکرر فروزنده با مامور وزارت اطلاعات یعنی عرفان قانعی فرد، نشان داد که وی از لری کینگ بودن، فقط تملق از صاحبان قدرت و پشت هم اندازی را یاد گرفته است.
حال در این شیر تو شیر تلوزیون اندیشه سوالات بسیار باقی مانده است. اول اینکه آقای درمانی چه طور با ضرر ماهی 50 هزار دلار به مدت چند سال هنوز تلوزیون را سرپا نگاهداشته است؟ سیاستهای طرفدار شورای ملی آقای درمانی چگونه با سیاستهای ضد یهود و ضد سلطنتی کورش عرفانی (با نام اصلی ملاجانی) به پیش می رود؟ از زمان مدیریت عرفانی- افتخاری، محمد امینی، طرفدار اصلاحات و میر حسین موسوی تا کنون بیش از 20 برنامه اجرا کرده است. و این نکته اقتصادی که چه کسی قادر است جلوی بیژن افتخاری را در هپل هپو کردن پولها بگیرد؟
واقعیت این استکه  فرامرز فروزنده با سابقه نه چندان درخشانش صلاحیت زیر سوال بردن این شیر تو شیر را ندارد