نُتَک: تقدیم به عده ای که برای انتصاب نماینده ویژه خامنه ...

نُتَک: تقدیم به عده ای که برای انتصاب نماینده ویژه خامنه ...: دو ماه و چند هفته از انتصاب حسن روحانی گذشت. جو احساسی فروکش کرد و همانگونه که پیش بینی می شد به زودی مشخص گردید که حسن روحانی این...