پرواز پرستوها: مزدوري، مزدور پروري جزء ذات رژيم آخونديست - بخش يك...

پرواز پرستوها: مزدوري، مزدور پروري جزء ذات رژيم آخونديست - بخش يك...: من از بي قدري خار لب بام دانستم كه نا كس كس نمي گردد از آن بالا نشستن ها «کسي که به خودش دروغ مي گويد و به دروغ خودش گوش مي‌دهد، به چنا...