پنداری مش قاسم هم میدونه که وجه اشتراک بعضی‌‌ها با بعضی‌‌ها چی‌ هست! با تشکر از فیسبوک دروغ چرا.