قطعنامه پیشنهادی کمیته روابط خارجی سنا، برای ساکنان کمپ لیبرتی در عراق