غضنفر هاى نظام!

عظما خيلى عصبى شده! خوب بابا حق داره: الان كه جوّاتى و شيخ فرى اين همه جون كندن كه جام زهر را راحت تو حلقوم عظما  بريزن وقتش بود؟!!!
حالا يكى اين شيخ نصرى رو از برق بكشه بيرون! آخه غضنفر الان كه ما داريم شيطون بلاى آمريكا رو خَر كنن وقتش بود؟!!