تلویزیون زنگارنگ - ۸۰-۲۰ اتاق فکر جمهوری اسلامی - انجمن نجات