دیدار در جهنم!

رفسنجانی جرثومه فساد سیاسی، پدر خوانده تروریسم، برنامه نویس سلاح اتمی‌، قتلهای زنجیره‌ ایی، و کشتار ۶۷ به درک واصل شد!