قاصدان آزادی : بنازم به صداو شادى و احساس اين گروه, حيف كه تو ايران نيست