به دادمان برسيد٬ قرار است ٣۹ نفر را در عادل آباد اعدام کنند!به دادمان برسيد٬ قرار است ٣۹ نفر را در عادل آباد اعدام کنند!


نامه اي با بغض و وحشت براي هيئت پارلمان اروپا

الان روبرويم پسر جواني به اسم نعمت پراکنده نشسته که از وقتي شنيده فردا چهارشنبه اعدامش ميکنند٬ ديگر لال شده و نميتواند حرف بزند. او در يک گوشه چمباتمه زده و زل زده به ما و هيچ نميگويد. بعضي وقتها فکر ميکنم دارم يک فيلم ترسناک مي بينم. ولي نه نعمت واقعي است و از وحشت لال و کر شده و مثل مرده ها بمن نگاه ميکند. امروز مسئولين زندان يک کاغذ در دستشان بود و ميگفتند اسم ٣۹ نفر را نوشته اند٬ ميگويند همين روزها اين ٣۹ نفر را اعدام ميکنيم. آيا از پشت اين ديوار و در سالنهاي ديدارهاي رسمي که با مقامات داريد٬ اين صدا را ميتوانيد بشنويد٬ من نميخواهم اعدام شوم٬ من از مرگ وحشت دارم٬ من نميخواهم اسمم در اين ليست سياه قرار بگيرد٬ من نميدانم به کجا متوسل شوم٬ ميخواهم زنده بمانم٬ آيا شما نميتوانيد کاري بکنيد؟
خانمها و آقايان محترم. من از زندان مخوف عادل آباد شيراز با شما حرف ميزنم.
از روز شنبه يعني سه روز پيش در اين زندان مخفيانه و يواشکي ٣ نفر را اعدام کردند. يکي از آنها زن و بچه داشت. من اسم دو نفر را که جوان بودند٬ ميدانم مهران تالي و يدالله شراري هر دو جوان بودند. من شنيده ام که فردا يعني چهارشنبه قرار است اينجا دسته جمعي اعدام کنند. من شنيدم اسم ٣۹ نفر را نوشته اند که بزودي اعدام ميکنند٬ اي واي آيا اسم من هم در بين اين ٣۹ نفر هست؟
مرگ بسيار تلخ است٬ مرگي بدين بي حرمتي و دردناک و از قبل خبرداده شده بسيار وحشتناک است. من مطمئن هستم اگر بمن بگويند اسم منهم در اين ليست ٣۹ نفره هست٬ در جا ميخکوب خواهم شد و سلولهايم همه يخ خواهند زد. به کجا متوسل شوم.
شايد شما هم فرزندي داريد و شايد ميتوانيد فقط يک ثانيه حال مادران و پدران ما را تصور کنيد و حال خودمان را؟؟؟
به شما ميگويم لطفا در مورد اين همه اعدام در زندان ما حرفي بزنيد فقط در زندان عادل آباد اعلا م کرده اند که ٣۹ نفر را همين هفته و همين روزها خواهند کشت٬ آيا اسم من هم در اين ليست هست؟؟؟
اي داد و بيداد!
امضا محفوظ


کميته بين المللي عليه اعدام
سه شنبه ۱۷ دسامبر