خبرگر : گزارش تکمیلی خبر گر از 2800 ویزای دولتی امریکا به...

خبرگر : گزارش تکمیلی خبر گر از 2800 ویزای دولتی امریکا به...: توافق ایران و دولت اوباما؛ اعطای ۲۸۰۰ گرین کارت به منسوبین مقامات کشور ۲۸۰۰ تن از برندگان لاتاری اقامت آمریکا، از بستگان و افراد مور...