شور و فتور اسكار و هنرمندان سينما در زندان! هزينه دفاع از زندانيان!بد نيست كه امروز كه حال و هواى اسكار است و لابى هاى رژيم دارند شور و فتور و قيمه قيمه كردن جمهورى قاتل  آخوندى  ميكنند كمى به صحبتهاى آقاى پرويز صياد هنرمند برجسته ايران گوش كنيم. آيا اين آقايان صحبتى از كارگردانان در بندمان كه در زندانها اسيرند و در زير شلاق و شكنجه و اعتصاب غذا هستند. صحبتى ميكنند؟!!