مرگ یکی از زیبایی های جهان چقدر درد آور است دریاچه ارومیه آخرین نفسهایش را میکشد آن گربه زیبا و چشم براه دگر چشم ندارد


by Khanbaba Khan on Sunday, August 28, 2011 at 8:41am
 
من ایرانم اینک درچنگ گرگ ولایت خون چکان و ویرانم
 تمام حرمت هایم را دریدند تب دار و بی قرارم
این بار دژخیم جرأت کرده چنگ به چشمم افکنده
این قوم پلید تمام آب چشمم را مکیده و
جای آن را با نمک پر  کرده اند
ای فرزندان دلیرم قطره آب به چکانید به چشمم
این پلک های خشکم را دوبارترش کنید
اگرآب پیدا نه شد اشک بریزید پرش کنید
به گیرید دستم را دگرآن چشم زیبا را ندارم