پژواک همبستگی: تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا برای کشتار دستجمعی ...

پژواک همبستگی: تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا برای کشتار دستجمعی ...: دوستان و یاران مقاومت, شب گذشته تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا, وابسته به وزارتخارجه ی این کشور در پاسخ به تظاهرات بزرگ ایرانیان...