یک دقیقه سکوت میکنم

خدایا یک دقیقه سکوت میکنم به احترام پیرمردی که در آغوش همسرش در حسرت نداشتن توان خرید دارویی فوت کرد