خمینی گفت اقتصاد مال خره برای همین داد دست آخوند هایی‌ مثل خودش ! البته دور از جون خر این اقتصاد را دست خر میدادی بهتر بود!!!