صداى انقلاب


مردم به ستوه آمده يكبار ديگر عليه رژيم ايران به پاخاستند و بازار تهران شاهد تظاهرات غيرمنتظره اى از طرف بازاريان است كه با پيوستن اقشار مختلف،پايه هاى سست حكومت را به لرزه انداخته است، جمهورى اسلامى بيش از پيش در انزوا به سر ميبرد و محكوميتهاى پى در پى جهانى و تحريمها ضربه سنگينى را به نظام وارد كرده است و اختلافات باند احمدى نژاد و خامنه اى به اوج خود رسيده است بطوريكه آشكارا در رسانه ها يكديگر را رسوا ميكنند و از طرفى دستگيرى فرزندان هاشمى رفسنجانى و اختلافات وى با خامنه اى شكاف بين سران نظام را به نقطه تسويه حساب كشانده است.
از طرفى موقعيت سازمان مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت ايران اصلى ترين اپوزيسيون رژيم با خروج از ليست تروريستى آمريكا نسبت به چندين سال اخير از حالت تدافعى به تهاجمى تغيير كرده است و با حمايتهاى جهانى از مقاومت مشروع ايران و به بن رسيدن بيش از سه دهه مذاكرات غرب با جمهورى اسلامى سنگين ترين ضربه را به نظام وارد ساخته است.
با اجرايى شدن تحريمهاى سنگين تر و كاهش چشمگير روابط تجارى غرب با رژيم وضعيت اقتصادى و سياسى بيش از هر زمان ديگرى آشفته است كاهش ارزش پول رسمى كشور، بيكاريهاى روز افزون و نارضايتيهاى مردم از حكومت همچون آتشى زير خاكستر از قلب تهران شعله ور شد تا يكبار ديگر جهان شاهد خروش خلق ايران براى رسيدن به حقوقشان باشد.
پس از قيام سال ٨٨ منطقه خاورميانه چهره انقلاب به خود ديد انقلابى كه نسيمش از ايران وزيده شد و مردم كشورهاى تونس،مصر،ليبى و يمن با خيزش عليه ديكتاتورها بهار عرب را رقم زدند بهارى كه هنوز شعله هاى قيامش در كشور سوريه برافروخته است،رژيم ديكتاتور سوريه متحد استراتژيك نظام در يك قدمى سرنگونى است و آخوندها تمام توانشان را براى حفظ بشار اسد به كار گرفته اند و با ارسال سلاح، پول و پاسدار تلاش دارند تا خلق به پاخاسته سوريه را همچون مردم ايران سركوب كنند.
با اشراف به تحولات منطقه و نارضايتيهاى مردم ايران از رژيم،نقش تعيين كننده را اپوزيسيون برانداز رقم خواهد زد از اينرو بار ديگر رژيم دستگاه تبليغاتى خود را براى ايجاد تفرقه بكار گرفته است و همچون گذشته سعى بر آن دارد تا مانع از اتحاد مردم و اپوزيسيون شود.
از سوى ديگر نظام در مرحله حساسى قرار گرفته است كه نياز به يك "ترفند نوين" دارد، با شكست پروژه اصلاح طلبى حكومتى و برملا شدن نقش اپوزيسيون رژيم ساخته نياز به مقصر نشان دادن عده اى براى بيگناه نشان دادن نقش ولايت فقيه در بحران كشور است كه ميتواند اين قربانى احمدى نژاد و نزديكانش باشد با در نظر گرفتن شرايط بحرانى كشور و تاثير انقلابهاى منطقه و قيام جانانه مردم سوريه اين قيام ميتواند با اتحاد تمام اقشار ايران تا سرنگونى رژيم ادامه پيدا كند.
احمد لطفى