يكانها و دسته هاي ارتش آزادي در سراسر ميهن اشغال شده بر پا


پيام مسعود رجوي پنجم آبان 91 13:
آهاي بچه هاي سراسر ميهن اشغال شده, منظورم همون انقلابيون مجاهد و مبارز واشرف نشان است .
بلادرنگ براي بر پاكردن و آماده سازي تيم ها, دسته ها و يكانهاي ارتش آزادي اقدام كنيد و آماده باشيد.
بلادرنگ براي اون شروع به فكر وطراحي كنيد . در سراسر ميهن اشغال شده تا در زمان موعود ودر لحظه مناسب فرصت وفرصت هاي طلايي از دست نرود .
هر ايراني آزاده كه ميخواهد يوغ ستم آخوندي رو در هم بشكند, و خواهان سرنگوني اين رژيم پليد و فاشيزم استبداد مذهبي است. و مخصوصا بر عهده جوانان دلير واشرف نشان است. كه تيم ها دسته ها و يكانهاي ارتش آزادي رو به هر ميزان كه ميتوانند, درهر كجا از ارس تا خليج فارس, واز خراسان تاخوزستان, از تبريز تا سيستان وبلوچستان, از كردستان و كرمانشاه, تا يزد وكرمان برپا و براي اون اعلام آمادگي كنند.