خدا بگم این منافقین رو چیکار کنه که نیومده باز ترور کردند!!


بینندگان عزیز
شنوندگان عزیز
خوانندگان عزیز
توجه فرمائید
به خبری که هم اکنون به دستمان رسیده است، توجه فرمائید
یکبار دیگر، امت ولائی در غم از دست دادن یکی از زعمای قوم به سوگ نشست
در حالی که امریکای جنایتکار و صهیونیسم بین الملل به تازگی منافقین از خدا بیخبر را از لیست تروریستی خارج کرده بودند و هنوز این خروج به طور کامل صورت نگرفته و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در بهت ناشی از این خروج بودند، اولین ترور آنها در سرزمین ولایت صورت گرفت.
آری، یکبار دیگر دست امریکا از استین منافقین در آمد و آیت الله اقتصاد به همراه فرزند برومندش، ریال بدست منافقین ترور شدند
بنا بر گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شاهدان عینی، آیت الله اقتصاد در حالی که با صاحبش (خر) و فرزندش ریال به سمت چراگاه الاغ (صاحب ایت الله اقتصاد) در حال حرکت بودند، توسط منافقین کوردل ترور شدند.

آخرین وضعیت، از زبان خبرنگار میدانی در صحنه:
الاغ (خر، که اقتصاد مال اوست) فعلا سرجایش نشسته و مشغول چریدن یا نشخوار است. به نظر میرسد که وضعیت ایت الله اقتصاد و فرزند آیت الله (ریال) برایش چندان مهم نیست.


آگاهان امر معتقدند، تا چندی دیگر با مرگ ایت الله اقتصاد و ریال، تغییرات شگرفی در راه است!!!!!