اخراج40جاسوس رژيم آخوندي از اقليم كردستان عراق

 http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41910:40&catid=7:2009-09-22-08-58-33&Itemid=370

تلويزيون الجزيره گزارش داد، مقامهاي كردستان عراق 40 تن از عوامل رژيم ايران را به دليل  جاسوسي اخراج كردند.
دراين باره مجله كردي لوين نوشت: حفاظت اقليم كردستان، چهل نفر را به اتهام جاسوسي براي رژيم ايران بازداشت كرد، در بين اين نفرات روزنامه نگاراني قراردارند كه در ارگانهاي تبليغاتي پوششي كارمي كردند.
بر پايه اطلاعاتي كه به لوين رسيده، امنيت اربيل اين نفرات را فرخوانده و به آنها ابلاغ كرده است ظرف ده روز اقليم كردستان را ترك كنند و الا اقدامات قانوني در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
لوين افزود: رژيم ايران بر اساس اين استراتژي كار ميكند كه با دشمنانش در كشورهاي ديگر بجنگد و به همين خاطراست كه ارگانهاي اطلاعاتي رژيم ايران كارمندان خود را در اين كشورها پخش كرده است. بنا بر اطلاعات لوين، در سالهاي اخير بخشي از كارمندان ارگان اطلاعاتي رژيم خودشان را در اقليم كردستان در پوششهاي مختلفي نفوذ داده اند».