تشديد فضاي سركوب در تهران وديگر شهرهاي ايران

همزمان با نزديك شدن نمايش انتخابات جو سركوب و مزاحمتهاي خياباني گشتهاي مختلف رژيم بيشتر شده است.
تهران: در روز يكشنبه 5خرداد يكي از گشتهاي سركوبگر در مقابل دانشكده هنر، واقع در خيابان 7تير، به چند دختر و پسر جوان مراجعه كرده وقصد مزاحمت داشتند كه مورد اعتراض شديد يكي از دختران واقع شده و مأموران را وادار به عقب نشيني مي كند.همبستگي - 6خرداد1392


http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42060:2013-05-27-13-19-22&catid=16:2009-10-10-12-51-04&Itemid=328