پرواز پرستوها: توافق زهرآلود اتمی و ياد آوري حال زار خميني

پرواز پرستوها: توافق زهرآلود اتمی و ياد آوري حال زار خميني: از خلال تمام رجزخوانیهای خامنه ای علیه «استکبار جهانی» و پیروزی سیاست «نرمش قهرمانانه» این نکته به روشنی پیداست که نوشیدن زهر توافق اتمی...