پرواز پرستوها: جزئياتي از دور زدن تحريمها توسط رژيم ايران و پرداخ...

پرواز پرستوها: جزئياتي از دور زدن تحريمها توسط رژيم ايران و پرداخ...: سايت دیلی بیست   اينجا    گزارشي از  تلاشهای رژیم ايران با كمك و واسطه  لابي خود در آمريكا براي  دور زدن تحریمها و خرید غیرقانونی هواپیما...