طلايه داران: ويلپنت: درخششي بي نظير در آسمان وطن و ضربه اي كار...

طلايه داران: ويلپنت: درخششي بي نظير در آسمان وطن و ضربه اي كار...:   تأملي بر يك واقعيت تاريخي: بدون اغراق، رژيم ضد ايراني آخوندي، بهيج وجه نماينده مردم از ابتدا تا كنون نبوده و نيست. اما! در اين دنياي و...