اعتراف BBC:آیت الله جک استرا! این شما بودید که برای دلجویی از حکومت ایران و خشنود کردن ملاها مجاهدین خلق را ممنوع کردید!


به عبارت دیگر: گفتگو با جک استرا Jack Straw

 

http://www.youtube.com/watch?v=3W-q5kUXNj0&feature=player_embedded