این نوشته ام را تقدیم میکنم به جوانان شب ستیز وطنم بمناسبت سالگرد قیام ملی

شب شکنان ای دلیران
جاویدان شد قیامتان
ویران کنید کاخ ستم
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

غرش آمد شیر ژیان
لرزه افتاده پلیدان
ستاره دار دانشجویان
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

ستاره ها درخشیدند
قلب شب ها را دریدند
درمجلس عشق رقصیدند
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

حسینیان قیام کنید
کاخ یزید ویران کنید
آزادی را اعلام کنید
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

طغیان گران محاربان
ساختارشکن ای بی باکان
میدان بیاید پا کوبان
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
    جان جوانان وطنم
By Khanbaba Khan.