سئوال آیا بنظر شما ما ملت ایران از هویت انسانی خود باید دفاع بکنیم؟ ویاهروقت اسم خامنه ای جلادآمد سه بار صلوات بفرستیم؟

راستی  هدف مبارزه ما برای سرنگون کردن ولایت فقیه جهل و جنایت است؟ و یا نگهداشتن جلاد بر سر قدرت ؟ اگر هدف ما آزادی ایران و ملت ایران است پس چرا نباید به دژخیم هوش نگیم؟ و چنگالهای خونین آن را افشا نکنیم؟ که پنچه به سینه ملت ایران انداخته است. شتر سواری که دولا دولا نمیشود . یا باید تسلیم چارچوب ولایت بشویم و در چارچوب آن فعالیت بکنیم که هر وقت اسم خامنه ای جلاد آمد سه بار صلوات بفرستیم  و خامنه ای را ولی خود قبول بکنیم و یا باید از شرف انسانی خود دفاع بکنیم و مثل یک انسان واقعی از کرامت خود دفاع بکنیم .

 البته ما اهل سازش با ولایت جهل و جنایت نیستیم ما به هویت انسانی خودمان پایدار بوده و هستیم وخواهیم بود . حرکت های ولایت پسند این سئوال را در ذهن جامعه ایجاد میکنند که نه به مبارزه با جلاد چون بها دارد  با همین آخوندها باید ساخت آیا بنظر شما بعضی از این  جریانها فکر میکنند  ما ملت ایران به کویر شجاعت و شرافت و آگاهی رسیده ایم ؟ آیا بعد از این همه بهای که ملت ایران پرداختند و بهترین زنان و مردان آگاه و فداکاراین آب و خاک در مقابل ظلم ظالم ایستادند به بهای جان و مال و ناموس خود و به تسلیم و سازش نه گفتند ما چیزی از آنها آموخته ایم؟ .

من نمیخواهم زیاد به دور دستها بروم از ستارخان و باقرخان و پسی خان و میرزاکوچک خان و حنیف نژاد و گلسرخی تعریف کنم . من از همان نسل قهرمانان که در این سی سال   با چشم خود دیدیم میگویم از نسل که در مقابل خمینی جلاد ایستاده اند میگویم از همان قهرمانان که با یک غرش از این فداکاری ها سبز شدند و قیامی بنیانکن را به راه انداختند و با دژخیم چنگ در چنگ شدند در زیر شکنجه ها به کاروان شهیدان وطن پیوستند میگویم . و  یا  آخرینش مادر قهرمان برادران فتحی ها میگویم مثل پروانه خودش را به هر آتشی میزد که به ما بفهماند ظلم است و ظالم حاکم است ویا بهتر بگویم از شجاعت زنان مجاهد در مقابل تانکهای نوکر خامنه ای جلاد با دست خالی ایستاده بودند میگویم پس جواب من نه ما به اوج آگاهی و به عمق دریایی فدا و شجاعت رسیده ایم این دشمن ملت ایران است که (منظور از دشمن میلت ایران تنها شامل خامنه ای جلاد  نمیشود برگیرنده تمام دار و دسته هایش است از دلال بگیر تا فرصت طلب و اصلاح طلب و سازشکار و همه خودفروشها ...)در فقر آگاهی و شرف انسانی بسر میبرند این همه سازش و خیانت و بی حیایی و بی شرفی و نادانی و  تیز کردن تیغ جلاد  را پیشه کرده اند   در واقع آدم میماند که این همه پستی از کجا سرچشمه میگیرد؟ نسل که این همه فدا کرده و درحال حاضر نیز هر روز برای نگهداشتن شرف ملت ایران در بدترین موقع و شرایط کوتاه بیا نیست در زیر شکنجه به خامنه ای جلاد میگوید شرف و کرامت انسان پایدار باید باد جانم فدای ایران مثل علی صارمی قهرمان و جعفر و محمد علی و محسن و هزاران عزیزی دیگر . باز به این نتیجه میرسیم نه شعله شرف و مقاومت همچنان سرکش است .

باز سئوال این است  پس اگر اینطور است این همه سازش و خیانت و بی حیایی و بی شرفی و نادانی و  تیز کردن تیغ جلاد چیست؟ دیروز بود و یا پریروز رفسنجانی جنایتکار در سایت سپاه پاسداران از پذیرش آتش بس جنگ ایران و عراق تعریف کرده است . رفسنجانی در این بیان درست اینطور گفته است فردی بنام قربانی فر که از مهره های رژیم شاه بود و از ضد انقلابیون بود که باید اعدام میشد فرار کرده به آمریکا رفته بود او برای ما سلاح می فروخت و رفته رفته دلال بین ما و آمریکا شد هیئتی از آمریکا به سرپرستی مکفارلن به ایران آمد امام دستور داد که به هیچ کس نگویم ولی گفت سلاح های لازم را بخرید ما فرمان امام را اجرا کردیم حتی به آقای منتظری نگفتیم بعدأ آمریکایی ها به دفتر آقای منتظری زنگ زده بودند موضوع را گفته بودند ووو دوستان مشاهده میکنید خمینی چه حرمزاده ی بود؟ شعارش مرگ بر آمریکا بود و با آمریکا معامله میکرد و به نزدیک ترین فرد به خودش یعنی به آقای منتظری هم نمیگفت خیانت خمینی را میبینید؟ در اینجا باید یاد آوری بکنم هم خود خمینی و هم خامنه ای جلاد و هم رفسنجانی جنایتکار بجز آقای منتظری هرسه زیر زیرکی با آمریکا در حال معامله بودند در همین بیان خود رفسنجانی گفته است . در اینجا به این نتیجه میرسیم که از زباله های طویله خمینی دجال که اسم این طویله ولایت فقیه است تخم های حروم و حرومزاده های مثل خاتمی و کدیور و تریتا پارسی و هوشگ امیراحمدی و نوری زاده و در آخرش نیز رضا ری تکیه به ولایت .

سبز میشوند و در آمریکا خودشان را نماینده سبز مینامند ولی در واقع اینها دشمن درجه یک سبزهای واقعی بودند و  هستند . پس ما باید به قهرمانان ملت ایران بنگریم نه به تخمهای حرومزاده که از زباله های طویله ولایت سبز میشوند . و ما باید به سبزهای واقعی ملت ایران بنگریم که شعارشان مرگ بر اصل ولایت فقیه بود و در آخر نیز به مرگ ولایت جهل و جنایت با خونهای پاکشان مهر سرنگونی را زدند لعنت بر خمینی و همه پیوانش باد زنده باد دانش و علم و دانشجو و سبز و سرخ و سفید و زنده باد مبارزه با دژخیم . جانم فدای ایران کرامت انسان باید جاودان باد زنده باد ایران
BY: Khanbaba Khan