ناموس یک آدم سیاسی صداقتش و وفایش به هویت انسان و آرمانش که همانا آزادی ملتش میباشد


من خودم دیدم یک نفررا بجرم ضد ولایت فقیه دستگیر کرده بودند بسیار شکنجه های غیری انسانی بهش تحمیل میکردند ولی او همیشه سرحال و استواربود و به دیگران نیز روحیه میداد من با او بودم خودم شاهد صحنه ها بودم و خیلی چیزها از او یاد گرفتم خلاصه هرکاری کردند که این مبارز واقعی را به زانو در بیاروند نتوانستند شکنجه ها هر چقدر وحشی تر میشد این قهرمان نیز سر سخت تر میشد زنش غیری سیاسی بود یک روز این مبارز را بردند خیلی طول کشید که برگردانند راستش من خیلی نگرانش بودم خلاصه بعد از ساعت ها برگرداندند من مثل همیشه شروع کردم به ماساژ دادن پاها و شونه های او

به من گفت امروز جسمم را شکنجه نکردند بنظر خودشان داشتند  روحم را شکنجه مکردند ولی وقتی که صحنه را دیدم روحم را پرواز دادم به آسمان و بهش گفتم برو به پیش آنان که قبل از من این صحنه ها را دیدند و بهشان بگو من چکار کنم روحم رفت من ماندم و صحنه های وحشی داشتم تک تک چهره های انسانهای هار شده بنام پاسدارنگاه میکردم و از طرف دیگر صدای را میشنیدم که با اینکه میدید من را بستند و دست و پایم  بسته است او از من کمک میخواست و به سر پاسدارها داد میزد میگفت شوهر من یک قهرمان است من شوهر او بودم در جلوی چشمم بهش تجاوز میکردند برایم  خیلی سخت  بود چون یک نفر دیگر را بجای من  شکنجه میگردند من را بشکنند داشتم دیوانه میشدم وقتی که صدای زنم را شنیدم در مقابل این پاسداران خمینی صفت داد میزد و میگفت شوهرم یک قهرمان است در اینجا بود که ناخداگاه بخودم  یک داد زدم که آری من یک قهرمان هستم ناموسم هویت و آرمانم و صداقتم است همان لحظه روحم به تنم برگشت چندین پیامی هم برایم آورده بود از حنیف نژاد و مهدی رضایی و گلسرخی اینها و یک پیام هم از فاطمه امینی آورده بود فاطمه پیمام داده بود که تنها و تنها وظیفه تو این است که مواظب ناموس واقعی خود باش که عبارت است از اینها یک صداقتت را از دست نده دو از هویتت کوتاه نیا سه آری که تو یک قهرمان هستی .

در اینجا من طاقت نه آوردم وارد صحبتش شدم از او پرسیدم چه شد؟ گفت همه چیز را گفتم فقط این را فراموش نکن ناموس یک مبارز و یک وطن پرست درمقابل این وحشی ها هویتش است . آری دوستان در قیامهای دوسال پیش من شخصأ این ناموس و هویت انسان را در تک تک جوانان وطنم دیدم و به اون قهرمان درود  فرستادم . اگر یادتان باشد پدر محسن روح ال امینی که خودش یکی از سران این رژیم است  موقع که محسن قهرمان در کهریزک در زیر شکنجه و تجاوز به شهادت رسیده بود گفته بود محسن از اراده اش کوتاه نمی آمد و شجاع بود . محسن یک نمونه از همان نسل است که صداقت  را ناموس سیاسی نامیده است . راستی وقتی که این جوانان را در میدان جنگ با تمام اراذل و اوباش خامنه ای جلاد می دیدید چه احساسی داشتید؟ من مطمئنم که میگفتید ایکاش در کنارشان باشیم ؟ ولی یک تعداد نیز در فکر فرصت طلبی بودید . البته من شک ندارم که همه ای انسانهای باشرف افسوس میخوردند که ایکاش درکنار این جوانان بودیم  راستش  من احساسم این بود این بذرشرفی که  همان قهرمانان در گذشته کاشته اند سبزشده است که خودم شاهد آنها بودم و آرزو میکردم که ایکاش با آنها بودم و به وظیفه عموی خودم عمل میکردم .  ولی متأسفانه در این میان یک مشت لاشخواری توده ای و اکثریتی و پسمانده های همان ولایت جهل و جنایت که خواهان فعالیت در چارچوب ولایت هستند  امروزتلاش میکنند که اسم این قهرمانان ملت ایران را بدزدند و  با خودکار سبز خامنه ای جلاد دارند شب و روز قلم میزنند که بنظر خودشان بتوانند مثل خمینی جلاد این انقلاب که ازخونهای پاک جوانه زده به صرقت ببرند و از طرف دیگر قلم میزنند و شرط و شروط میگذارند که اگر آمریکا اسم مجاهدین را از لیست تروریستی  در بیاری به ضرر ملت ایران است ... اینها آنقدر کوتاه فکر و فرصت طلب هستند که اصلأ توان فکر کردن این را ندارند که بابا هیچ دیوانه گو ل اراجیف را نمیخورد. تازه مانده  یک جریان انقلابی که شعارش مرگ بر اصل ولایت فقیه است .  باید گفت شماها مثل سرتراشیده های بعد از سرنگونی هیتلر هستید و خودتان را با قهرمانان سبز ملت ایران عوضی نگیرید .

 سبزها ریشه دارند هر روز سبزتر میشوند هر چقدر اینها را بزنی ریشه هایشان قویتر خواهد شد چون اینها ناموس سیاسی خود را حفظ کردند و بهایش را نیز پرداختند و به موقع باز سبز خواهند شد و شعار اینها مرگ بر اصل ولایت فقیه بود و اینها میگفتند موسوی بهانه است کل نظام نشانه است... از این  فکرنکنید که   خامنه ای جلاد ایران را همانطور ول خواهد کرد . نه آقاجان از این چیزها خبری نیست مطمئن باشید خامنه ای هنوز سرنگونی اش را احساس نکرده است اگر احساس سرنگونی بکنی باور کنید که توی خیابانهای تمام شهرهای ایران سیل از خون به راه خواهد انداخت شماها اهل اینکار نیستید بگذارید اهلش با خامنه ای چنگ در چنگ بشود اگر باور نمیکنید  نمونه اش بشار اسد را نگاه کنید او احساس کرده است که داری سرنگون میشود پس خامنه ای هزار برابر بد تر از او خواهد کرد شک نکنید اگر هنوز ذره ی شرف دارید بکشید کنار بگذارید آنان که اهل این میدان و اهل این کار هستند کار را به پیش ببرند و بهایش را بدهند چون من ایمان دارم آزادی ملت ایران ناموس و هویت مبارزین واقعی است . مبارزان واقعی چه سبز و چه سرخ و چه سفید باشند در یالشان شیر و خورشید ایرانزمین  میدرخشد درود بر همه آنان که ضد ولایت جهل و جنایت خامنه ای جلاد هستند . من یک نوشته بعد از قیامها به جوانان نوشته بودم در اینجا آن را تقدیم میکنم به قهرمانان قیام آفرین وطنم.

شب شکنان ای دلیران
جاویدان شد قیامتان
ویران کنید کاخ ستم
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

غرش آمد شیر ژیان
لرزه افتاده پلیدان
ستاره دار دانشجویان
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

ستاره ها درخشیدند
قلب شب ها را دریدند
درمجلس عشق رقصیدند
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

حسینیان قیام کنید
کاخ یزید ویران کنید
آزادی را اعلام کنید
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم

طغیان گران محاربان
ساختارشکن ای بی باکان
میدان بیاید پا کوبان
ای جوانان وطنم
بسوزانید ریش و ریشه
جان جوانان وطنم